ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2472/1997ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που έχει επιλέξει να δώσετε θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου: (α) να παρασχεθεί η υπηρεσία που έχει προηγουμένως επιλεγεί και υποδειχθεί (εφεξής θα αναφέρεται ως «Υπηρεσία»), καθώς και να επιτραπεί στην FCA Greece A.E. να πραγματοποιεί έρευνες αναφορικά με την εν λόγω Υπηρεσία, (β) να παρασχεθούν, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσής σας, εμπορικές ή/και προωθητικές πληροφορίες, καθώς και να αποσταλούν διαφημιστικά υλικά, που αφορούν άμεσα δραστηριότητες πώλησης ή διαδραστικές εμπορικές επικοινωνίες αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες της FCA Greece A.E., ή που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς, (γ) να δημιουργήσουν το προφίλ, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσής σας, των συμπεριφορών σας, των συνηθειών και των καταναλωτικών τάσεών σας στην αυτοκινητοβιομηχανία για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η FCA Greece A.E., (δ) να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσής σας, σε τρίτους που συνδέονται και σχετίζονται με την FCA Greece A.E., καθώς και τους Συνεργάτες τους, προς επεξεργασία για εμπορική ή/και προωθητική πληροφόρηση, καθώς και για την αποστολή διαφημιστικών υλικών που αφορούν άμεσα δραστηριότητες πώλησης ή διαδραστικές εμπορικές επικοινωνίες αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες ή που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς.
Τα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή και ειδικότερα, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών κλήσεων, SMS, MMS, κλπ.), φαξ και κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, χωρίς τα απαραίτητα δεδομένα (που σημειώνονται με αστερίσκο) δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε την αιτούμενη Υπηρεσία και να σας προσδιορίσουμε σωστά. Χωρίς τα υπόλοιπα δεδομένα, που δεν σημειώνονται ως υποχρεωτικά, η υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί.

ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την FCA Greece A.E. και / ή άλλα πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της FCA Greece A.E. σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, που βρίσκονται σε κράτη της ΕΕ ή κράτη εκτός ΕΕ σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από Στελέχη Επεξεργασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών στελεχών, υπεύθυνων για την διαχείριση της αιτούμενης υπηρεσίας και των συναφών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, και από Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων ή εταιρείες, προς τους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους αναφορικά με την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, με διαταγή δημοσίων υπηρεσιών ή για την άσκηση έννομου δικαιώματος.
Επιπρόσθετα, υπό τον όρο της συναίνεσής σας, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, όπως αναφέρεται στο σημείο (δ) της πρώτης παραγράφου της παρούσας Ανακοίνωσης Ενημέρωσης – Πληροφοριών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η FCA Greece A.E..

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δικαίωμα έγκαιρσης διόρθωσης ή διαγραφής τυχόν δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση του νόμου, δικαίωμα άρνησης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικούς ή μάρκετινγκ, και πρόσθετα δικαίωμα να ζητήσετε πλήρη, ενημερωμένο κατάλογο όλων των Εκτελούντων την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γράφοντας στην FCA Greece A.E., Λεωφρ. Βουλιαγμένης 580Α, Αργυρούπολη.